Gewichtsverlies als symptoom bij ziekte

Gewichtsverlies als symptoom bij ziekte

16.2 Leverancier is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Leverancier. Aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van debetreffende gebeurtenis door de verzekering van Leverancier wordt uitgekeerd, waarbij een reeks gebeurtenissen die zich voordoen in een bepaald verband als één gebeurtenis zal worden aangeduid in de zin van ditartikel. 13.2 Indien een factuur niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn, of binnen de anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn, is voldaan, is Afnemer daarmee van rechtswege in verzuim zonder dat daartoenadere ingebrekestelling zal zijn vereist. Afnemer is in dat geval rente verschuldigd aan Leverancier van, cumulatief, 1% per maand met ingang van de vervaldag van de betreffende factuur. 12.3 Retour is niet mogelijk van goederen die niet tot het vaste assortiment van Leverancier behoren en die speciaal op verzoek van Afnemer door Leverancier zijn ingekocht en geleverd. Voorts is geen retour mogelijk van goederenwaarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen of verloopt binnen 14 (veertien) dagen na levering.

 • 2.2 Door of namens Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere gegevens, ook wanneer in digitale vorm, zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar binden Leverancierslechts indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier bevestigd.
 • 16.4 Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de betreffende goederen.
 • Werkstuk door een scholier 2195 woorden 10 juli ,6 178 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding In deze tijd wordt er veel gesproken over doping.
 • 12.1 Retouraanvragen van Afnemer van door Leverancier geleverde goederen worden slechts aanvaard indien Leverancier voorafgaand met de betreffende retour heeft ingestemd en indien bij de retourzending een doorLeverancier verstrekt retour ordernummer is vermeld.
 • 16.5 Elk advies van Leverancier aan Afnemer is onverplicht en vrijblijvend en kan niet leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Leverancier.

2.3 Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte gegevens en afbeeldingen blijven exclusief eigendom van Leverancier. Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancierenig materiaal geheel of ten dele te kopiëren of te gebruiken. Het gebruik van dit materiaal dient beperkt te blijven tot eigen gebruik door Afnemer in het kader van de aan Leverancier verstrekte opdracht. Op eerste verzoekvan Leverancier dient al het materiaal terstond aan Leverancier te worden geretourneerd. 16.6 Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake van het gebruik van de door Leverancier aan Afnemer geleverde goederen. 16.4 Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de betreffende goederen.

2. Werkstuk door een scholier 3489 woorden 20 november keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 1 Wat is Doping

3.2 Leverancier wordt slechts gebonden door een overeenkomst indien deze is aangegaan door een of meer personen die bevoegd zijn Leverancier te binden.

 • In dat geval zalLeverancier de transporteur opdracht geven de goederen voor zover mogelijk op de gespecificeerde plaats af te leveren, op voorwaarde dat zulks niet stuit op juridische of praktische bezwaren en evenmin leidt tot tijdverlies ofhogere kosten.
 • 10.2 Leverancier zal eventuele diensten aan Afnemer naar beste kunnen leveren, maar geeft ter zake geen garantie.
 • Alsdan is Afnemer verplicht de afzonderlijke facturen te voldoen overeenkomstig het bepaalde in dezeVoorwaarden.
 • 6.4 Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten in dat geval afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

4.5 Voor de levering van ethanol wordt door Leverancier de vastgestelde accijnstoeslag in rekening gebracht. Indien Afnemer aan Leverancier, vóór het plaatsen van de betreffende opdracht of order, een kopie overhandigt vaneen vergunning accijnsvrij betrekken, kan vrij van accijns worden geleverd. Eventuele kosten verbonden aan betreffende documentatie, https://mrlockeyinc.com/sustanon-250-dosering-belangrijke-informatie-voor/ waaronder maar niet beperkt tot personeelskosten, zullen worden doorberekend doorLeverancier aan Afnemer. 4.1 Iedere prijsopgave door Leverancier is vrijblijvend, tenzij door partijen anders schriftelijk is overeengekomen. 3.4 Aanpassing of wijziging van een overeenkomst is slechts mogelijk door middel van een door beide partijen getekend geschrift.

LIJST VAN VERBODEN STOFFEN EN METHODEN

Het middel werd zo’n tien jaar geleden voor het eerst in verband gebracht met het peloton en het spierversterkende middel werd toen al gezien als het nieuwe EPO. Het zou ook het ontraceerbaar zijn omdat het een lichaamseigen stof betreft. Een paar jaar was het stil rond Aicar, maar nu zou het middel terug zijn in poedervorm. Enkele vooraanstaande personen informeerden De Telegraaf hierover de afgelopen tijd en zij zijn ervan overtuigd dat Aicar ook in de Tour wordt gebruikt. 17.1 Op de rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer, daaronder begrepen offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveranties, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • Noch de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de kan enigerlei aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten, tussentijdse wijzigingen in de lijst of andere onjuistheden.
 • Bètablokkers (ß-receptorblokkerende stoffen) Deze stoffenlijst is een interpretatie van de Dopinglijst zoals deze door het Wereld Anti-Doping Agentschap wordt opgesteld.
 • 3.1 Tussen Leverancier en Afnemer komt een overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door Leverancier van een opdracht of order van Afnemer, waarbij omvang en inhoud van de overeenkomst volgen uit de aanvaardingdoor Leverancier.
 • Een paar jaar was het stil rond Aicar, maar nu zou het middel terug zijn in poedervorm.
 • 6.6 Goederen die niet tijdig door Afnemer worden afgenomen, kunnen door Leverancier aan Afnemer in rekening worden gebracht en door Leverancier op kosten van Afnemer worden opgeslagen.

In geval van overschrijding door Leverancier van een overeengekomen leveringstermijn, dient Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen voordatLeverancier ter zake in verzuim zal zijn. Leverancier is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan de zijde van Afnemer ontstaan door overschrijding van de leveringstijd of leveringstermijn. Voorts geeft overschrijding van eenlevertijd of leveringstermijn Afnemer niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren, tenzij Afnemer Leverancier vooraf een redelijke termijn heeft gesteld voornakoming. Afnemer is niet gerechtigd om op enig moment de waarde van de emballage geheel of gedeeltelijk te verrekenen methetgeen zij verschuldigd is aan Leverancier. Voorts is Leverancier gerechtigd een vooraf vastgestelde vergoeding in rekening te brengen in geval bepaalde emballage niet tijdig wordt geretourneerd. 16.3 Eventuele schade dient door Afnemer aan Leverancier te worden vermeld binnen veertien (14) dagen nadat de schadetoebrengende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

DOPINGLIJST. geldig vanaf 1 januari 2018

In datgeval zullen alle daarmee gemoeide kosten (waaronder maar niet beperkt tot personeelskosten), ongeacht de hoogte ervan, door Leverancier aan Afnemer in rekening worden gebracht. 1.4 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder mede begrepen inkoopvoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van of gehanteerd doorAfnemer. 16.1 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag van de factuur die door Leverancier aan Afnemer is of zal worden verzonden met betrekking tot de geleverde goederen. Voorts is de aansprakelijkheid van Leverancierbeperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is Leverancier nimmer aansprakelijk. 13.1 Tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen, dient Afnemer door Leverancier verzonden facturen te voldoen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum en op de wijze als in de factuur aangegeven.

TRACTATENBLAD VAN HET. Overeenkomst ter bestrijding van doping; (met Bijlage) Straatsburg, 16 november 1989

1 Stoffenlijst Pagina 1 van 5 LIJST VAN VERBODEN STOFFEN EN METHODEN Conform artikel van de Wereld Anti-Doping Code zullen alle verboden stoffen worden beschouwd als specifieke stoffen behalve stoffen in de groepen S1, S2, S4.4, S4.5, en S6.a en de Verboden Methoden M1, M2 en M3. Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden (zowel binnen wedstrijdverband als buiten wedstrijdverband) Verboden stoffen S0. Genetische doping Stoffen en methoden die zijn verboden binnen wedstrijdverband S6. Bètablokkers (ß-receptorblokkerende stoffen) Deze stoffenlijst is een interpretatie van de Dopinglijst zoals deze door het Wereld Anti-Doping Agentschap wordt opgesteld. De stoffenlijst is opgesteld als hulpdocument en bevat een uitgebreide -maar niet alles omvattende- opsomming stoffen op de Dopinglijst worden genoemd en in Nederland verkrijgbare stoffen met een vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking.

LIJST VAN VERBODEN STOFFEN EN METHODEN. 1 januari 2018

10.1 Leverancier heeft de nodige zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van haar vaste assortiment. Leverancier geeft echter geen garantie ter zake van door haar geleverde goederen. Leverancier zal op verzoek vanAfnemer klachten of claims onder garanties door geven aan de leveranciers van Leverancier of de producent van de betreffende goederen. 3.3 Gehele of gedeeltelijke wijziging of annulering van een bestelling of opdracht kan enkel plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier en op voorwaarde dat reeds door Leverancier verrichtewerkzaamheden door Afnemer worden vergoed. In geval van wijziging of annulering van een bestelling of opdracht is Afnemer gehouden op eerste verzoek van Leverancier de daaraan voor Leverancier verbonden kosten te voldoen, enis Leverancier gerechtigd deze kosten bij Afnemer in rekening te brengen alsmede, voor zover van toepassing, de levertijd opnieuw vast te stellen.

Lijst preferentiebeleid Menzis

11.1 Eventuele reclamaties van de zijde van Afnemer kunnen enkel door Leverancier in behandeling worden genomen indien deze binnen 10 (tien) dagen na de levering in schriftelijke vorm door Leverancier zijn ontvangen. 5.1 Het risico van de goederen die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer zal op Afnemer overgaan op het moment van aflevering van die goederen bij Afnemer. 3.8 Leverancier is bevoegd derden in te schakelen ten tehoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

1.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien schriftelijk door Leverancier en Afnemer overeengekomen. Bij gewichtsverlies als symptoom van een ziekte zullen artsen vaak denken aan depressie, vochtverlies (door diarree en/of braken), kanker en ziekten van de schildklier. Er zijn echter nog veel meer aandoeningen waarbij gewichtsverlies kan optreden. Het kan echter ook voorkomen dat gewichtsverlies optreedt zonder dat dat de bedoeling is. 15.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de naleving door Afnemer van toepasselijke wettelijke voorschriften, waaronder de in het vorige lid genoemde voorschriften. 5.2 Het uitladen van goederen, alsmede eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling daarvan, zijn immer voor rekening zijn van Afnemer.

Share:

More Posts

Shopping Cart